Faşizmi Yeneceğiz!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

Mayıs 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 96

İşçiler, kadınlar, gençler, emekçi halklarımız!
Sömürücülerin, zenginlerin, zalimlerin, insanı insana kul eden, işçileri, emekçileri, engellileri, çocukları, yaşlıları yoksulluk ve çile dolu bir hayata zincirleyen, adaletsiz ve hayvani kapitalist düzeni saltanatını sürdürüyor. İşçi sınıfının ve ezilenlerin öfkesiyle ve mücadelesiyle yüz yüze gelen bu saltanat, kanlı bir faşist diktatörlükle, sömürgeci savaşla, yalana dayalı faşist psikolojik savaşla, din istismarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.
İşçi sınıfının ve ezilenlerin faşizme, sömürgeciliğe, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı, güçlenen, büyüyen mücadelesiyle paniğe kapılan diktatör Erdoğan ve partisi, 20 Temmuz 2015'te faşist saray darbesine girişti. Yeni ve daha öncekileri geride bırakan bir faşist devlet terörü kampanyası ve sömürgeci savaş başlattı. Faşist şeflik rejiminin fiilen kurulduğunu ilan etti. İşçi sınıfının ve ezilenlerin grevleriyle, direnişleriyle, gösterileriyle, barikatlarıyla, devrimci kitle şiddeti ve silahlı savaşımıyla kazanılmış söz, basın, toplantı, örgütlenme ve eylem hakkı temelindeki demokratik kazanımları yok etti.
Bu saldırılara karşı geliştirilen direnişi bastırmak için, kitle katliamları dahil her yolu, her yöntemi kullandı. Yüzbinlerce insanı polis merkezlerine götürdü. Hapishaneleri tıka basa doldurdu. İşkence çarklarını işletti. Gözaltında kaybetme saldırıları örgütledi. Rojava'ya işgal saldırısı düzenledi. Polis zorbalığı, kamera cenderesi ve faşist yasalarla, bireysel hak ve özgürlüklerin, yaşam tarzının ve inanç özgürlüğünün tümüyle ortadan kaldırılmasına çalıştı. Saray fermanlarıyla grevleri ve dayanışma eylemlerini yasakladı. Ezilenlerin sesi olmayı amaçlayan derneklerin, kitle örgütlerinin kapısına kilit vurdu. Yalnızca ilerici, devrimci basını kapatmakla, tüm araç gereçlerini ve parasını gasp etmekle kalmadı, burjuva muhalefete ait basın-yayını da susturdu. Radyo ve televizyonları kapattı. Bu aynı dönemde, işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, çocuklara yönelik cinsel saldırılar, erkek egemen şiddet ve cinsel suçlar, intiharlar, çeteleşme, uyuşturucu kullanımı birkaç misli arttı. Bütün bunlar olurken tekelci kapitalistler, Erdoğan'ın etrafındaki patronlar ve başta Erdoğan ailesi olmak üzere, AKP'nin dünya malına tapan yöneticileri, burjuva meclis vekilleri ve yöneticileri, servetlerini birkaç misli büyüttüler. İşçilerin, emekçilerin kanıyla beslenerek, boğazlarına kadar lükse ve harama battılar.


Kardeşler!
Tüm bu dönemde, adanmış bir feda bölüğü olarak, en ağır bedelleri ödeme pahasına, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini sürdüren, temel devrimci amaçlarına ve 5. Kongresinde işçi sınıfına ve halklarımıza verdiği sözlere sımsıkı bağlı kalan MLKP, Suruç katliamında, Ankara Garı katliamında, Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Dersim dağlarında, Nurhak kırsalında ve İstanbul'da onlarca üyesinin, taraftarının, gerillasının, genel komutanlık sorumluluğu yürüten kadrosunun şehit düştüğü, onlarcasının ağır ve kalıcı bedensel sonuçlar yaratacak biçimde yaralandığı, yüzlercesinin gözaltı, işkence saldırısına maruz kaldığı, tutsaklık yaşadığı fırtınalı yılların ardından 6. Kongresini topladı.
Yerkürenin dört bir tarafında, onurlu, yeni bir hayat, insani ve özgür bir dünya uğruna yaşamını feda eden kadın ve erkeklerin ölümsüz anılarına saygı duruşu ve Enternasyonal marşıyla 27 Ocak'ta açılan 6. Kongremiz, yoğun bir çalışmanın ardından 8 Şubat 2019'da yine Enternasyonal marşıyla kapandı.
Daha öncekiler gibi, MLKP 6. Kongresi de, diktatörlükle dişe diş bir mücadele içinde, faşist ablukayı yararak toplandı. Faşist rejim bu özel muharebede bir kez daha yenilgiye uğratıldı.
Değişik mücadele cephelerinden delegelerin bir araya gelerek hayat verdiği MLKP 6. Kongresi, partimizin 5. Kongreden sonraki politik, örgütsel, ideolojik ve teorik gelişimini ele aldı. Merkez Komitesinin sunduğu, "Siyasi Ve Örgütsel Çalışma Raporu" üzerine güçlü tartışmalar yürüttü. 5. Kongre kararları ve 5. Kongreden 6. Kongreye değin yaşanan gelişmeler temelinde, Merkez Komitesinin çalışmalarını, partimizin tek tek cephelerinin durumunu ve bütündeki devrimci savaşımını değerlendirdi. Türkiye, Kürdistan ve dünyadaki politik gelişmeleri, Rojava devrimini, emperyalist küreselleşme dönemi kapitalizminin mevcut tablosunu ve tüm bu konularda olayların muhtemel akış yönünü ve alabileceği biçimleri tartışıp sonuçlar çıkardı, görevler belirledi.
6. Kongremiz, hem MLKP'nin sosyalist demokrasi işleyişinin canlı bir ifadesi ve ana yaşam damarlarından biri, hem de partimizin yeni savaşım döneminin hattını ve hedeflerini belirleyen en üst örgütü olarak, devrimci işlevini ve görevlerini başarıyla yerine getirdi. Parti programında ve tüzüğünde, toplumsal maddi gerçeğin Türkiye-Kürdistan ve dünyadaki yeni yönleri ile partinin örgütsel yapısının ihtiyaçlarına, kadın özgürlük mücadelesinde ulaşılan kavrayış düzeyine, Kürdistanilik niteliğine ve adımlarına cevap veren değişiklikler yaptı.
Yeni Merkez Komitesini seçen 6. Kongre, partimizin örgütsel yapısındaki Genel Sekreterlik kurumunun yerini, Eş Başkanlık kurumunun almasına karar verdi.


İşçiler, kadınlar, gençler, sanatçılar, aydınlar, yoksullar, kent ve köy emekçileri!
MLKP, 6. Kongresi, geride kalan yıllardaki başarı ve kazanımlarımızdan, aynı dönemdeki yetersizlik ve başarısızlıklarımızdan hareketle oluşturulan değerlendirme ve perspektiflere dayanarak, partimiz için, tüm araç ve biçimlerin birbirini bütünleyecek tarzda kullanılacağı bir mücadeleyle, Türkiye ve Kürdistan'daki savaşımı büyütme, bölge devrimi kapsamındaki çalışmaları ileri taşıma ve enternasyonalist eylemi güçlendirme kapsamlı bir dizi siyasi ve örgütsel görev belirledi. MLKP, en yüksek örgütünün karar ve perspektiflerine hayat kazandırmada, önüne çıkacak sorunlarda parti çizgisinde çözümler üretmede duraksamayacak, bir başka ifadeyle işçi sınıfının ve ezilenlerin demokratik ve devrimci savaşımının öncü gücü ve feda bölüğü olarak ilerlemek için tüm güç ve yeteneklerini seferber edecektir.
Bu, ölümsüzlerimize, işçi sınıfı ve ezilenlere sözümüzdür. 6. Kongre kararlarına yaşam kazandırma mücadelesinde Kürdistan'da atılan ilk adımların öncüsü ve yeni dönemin ilk şehidi olarak bayraklaşan Parti Merkez Komitemizin üyesi Baran Serhat yoldaş bu sözün simgesi olarak savaşımımıza kılavuzluk edecektir.


Kardeşler!
Partimizin 6. Kongresi, işçileri, kadınları, gençleri, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Ermeni, Gürcü, Rum, Süryani, Keldani, Boşnak, Pomak, Türkmen ve Roman emekçilerini, yoksulları, Alevileri, Nusayrileri, antikapitalist Müslümanları, aydınları, sanatçıları, lgbti+'leri, faşist şeflik rejimine ve inkarcı sömürgeciliğe karşı, özgürlük, adalet ve halklara eşitlik mücadelesini yükseltmeye, onurunu bayraklaştırmaya, işsizliğe, yoksulluğa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, çocukların cinsel istismarına, doğanın tahrip edilmesine ve sömürgeci savaşa barikat olmaya çağırır.
MLKP, tüm bu mücadelelerde öncü bir konumlanış içinde olacak, büyüyen bir feda ruhuyla savaşacaktır. MLKP saflarında birleşerek, çalışmalarına omuz vererek, partimizi mali ve askeri bakımdan güçlendirecek destekler sunarak, halk düşmanlarından hesap sorulmasına katkıda bulunacak bilgiler aktararak, ölümsüzlerimize sahip çıkarak, tutsaklarla ve gazilerle dayanışmayı artırarak, faşist şeflik rejimini, sömürgeciliği ve erkek egemen kapitalist sömürü düzenini yıkma savaşımını büyütelim. Emperyalist küreselleşme cephesini yaracak bir devrimle, dünya işçi sınıfına ve ezilenlerine yürünecek bir yol açalım.

 

Kahrolsun Faşist Şeflik Rejimi!
Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni!
Kahrolsun İnkarcı Sömürgecilik!
Kahrolsun Emperyalist Küreselleşme Saldırısı Ve Barbarlığı!
Tek Yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın İşçi Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği!
Yaşasın Dünya Devrimi!

 

26 Nisan 2019
MLKP Merkez Komitesi

 

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

Faşizmi Yeneceğiz!
fc Share on Twitter

 

Mayıs 2019 / Partinin Sesi / Sayı: 96

İşçiler, kadınlar, gençler, emekçi halklarımız!
Sömürücülerin, zenginlerin, zalimlerin, insanı insana kul eden, işçileri, emekçileri, engellileri, çocukları, yaşlıları yoksulluk ve çile dolu bir hayata zincirleyen, adaletsiz ve hayvani kapitalist düzeni saltanatını sürdürüyor. İşçi sınıfının ve ezilenlerin öfkesiyle ve mücadelesiyle yüz yüze gelen bu saltanat, kanlı bir faşist diktatörlükle, sömürgeci savaşla, yalana dayalı faşist psikolojik savaşla, din istismarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.
İşçi sınıfının ve ezilenlerin faşizme, sömürgeciliğe, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı, güçlenen, büyüyen mücadelesiyle paniğe kapılan diktatör Erdoğan ve partisi, 20 Temmuz 2015'te faşist saray darbesine girişti. Yeni ve daha öncekileri geride bırakan bir faşist devlet terörü kampanyası ve sömürgeci savaş başlattı. Faşist şeflik rejiminin fiilen kurulduğunu ilan etti. İşçi sınıfının ve ezilenlerin grevleriyle, direnişleriyle, gösterileriyle, barikatlarıyla, devrimci kitle şiddeti ve silahlı savaşımıyla kazanılmış söz, basın, toplantı, örgütlenme ve eylem hakkı temelindeki demokratik kazanımları yok etti.
Bu saldırılara karşı geliştirilen direnişi bastırmak için, kitle katliamları dahil her yolu, her yöntemi kullandı. Yüzbinlerce insanı polis merkezlerine götürdü. Hapishaneleri tıka basa doldurdu. İşkence çarklarını işletti. Gözaltında kaybetme saldırıları örgütledi. Rojava'ya işgal saldırısı düzenledi. Polis zorbalığı, kamera cenderesi ve faşist yasalarla, bireysel hak ve özgürlüklerin, yaşam tarzının ve inanç özgürlüğünün tümüyle ortadan kaldırılmasına çalıştı. Saray fermanlarıyla grevleri ve dayanışma eylemlerini yasakladı. Ezilenlerin sesi olmayı amaçlayan derneklerin, kitle örgütlerinin kapısına kilit vurdu. Yalnızca ilerici, devrimci basını kapatmakla, tüm araç gereçlerini ve parasını gasp etmekle kalmadı, burjuva muhalefete ait basın-yayını da susturdu. Radyo ve televizyonları kapattı. Bu aynı dönemde, işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, çocuklara yönelik cinsel saldırılar, erkek egemen şiddet ve cinsel suçlar, intiharlar, çeteleşme, uyuşturucu kullanımı birkaç misli arttı. Bütün bunlar olurken tekelci kapitalistler, Erdoğan'ın etrafındaki patronlar ve başta Erdoğan ailesi olmak üzere, AKP'nin dünya malına tapan yöneticileri, burjuva meclis vekilleri ve yöneticileri, servetlerini birkaç misli büyüttüler. İşçilerin, emekçilerin kanıyla beslenerek, boğazlarına kadar lükse ve harama battılar.


Kardeşler!
Tüm bu dönemde, adanmış bir feda bölüğü olarak, en ağır bedelleri ödeme pahasına, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini sürdüren, temel devrimci amaçlarına ve 5. Kongresinde işçi sınıfına ve halklarımıza verdiği sözlere sımsıkı bağlı kalan MLKP, Suruç katliamında, Ankara Garı katliamında, Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Dersim dağlarında, Nurhak kırsalında ve İstanbul'da onlarca üyesinin, taraftarının, gerillasının, genel komutanlık sorumluluğu yürüten kadrosunun şehit düştüğü, onlarcasının ağır ve kalıcı bedensel sonuçlar yaratacak biçimde yaralandığı, yüzlercesinin gözaltı, işkence saldırısına maruz kaldığı, tutsaklık yaşadığı fırtınalı yılların ardından 6. Kongresini topladı.
Yerkürenin dört bir tarafında, onurlu, yeni bir hayat, insani ve özgür bir dünya uğruna yaşamını feda eden kadın ve erkeklerin ölümsüz anılarına saygı duruşu ve Enternasyonal marşıyla 27 Ocak'ta açılan 6. Kongremiz, yoğun bir çalışmanın ardından 8 Şubat 2019'da yine Enternasyonal marşıyla kapandı.
Daha öncekiler gibi, MLKP 6. Kongresi de, diktatörlükle dişe diş bir mücadele içinde, faşist ablukayı yararak toplandı. Faşist rejim bu özel muharebede bir kez daha yenilgiye uğratıldı.
Değişik mücadele cephelerinden delegelerin bir araya gelerek hayat verdiği MLKP 6. Kongresi, partimizin 5. Kongreden sonraki politik, örgütsel, ideolojik ve teorik gelişimini ele aldı. Merkez Komitesinin sunduğu, "Siyasi Ve Örgütsel Çalışma Raporu" üzerine güçlü tartışmalar yürüttü. 5. Kongre kararları ve 5. Kongreden 6. Kongreye değin yaşanan gelişmeler temelinde, Merkez Komitesinin çalışmalarını, partimizin tek tek cephelerinin durumunu ve bütündeki devrimci savaşımını değerlendirdi. Türkiye, Kürdistan ve dünyadaki politik gelişmeleri, Rojava devrimini, emperyalist küreselleşme dönemi kapitalizminin mevcut tablosunu ve tüm bu konularda olayların muhtemel akış yönünü ve alabileceği biçimleri tartışıp sonuçlar çıkardı, görevler belirledi.
6. Kongremiz, hem MLKP'nin sosyalist demokrasi işleyişinin canlı bir ifadesi ve ana yaşam damarlarından biri, hem de partimizin yeni savaşım döneminin hattını ve hedeflerini belirleyen en üst örgütü olarak, devrimci işlevini ve görevlerini başarıyla yerine getirdi. Parti programında ve tüzüğünde, toplumsal maddi gerçeğin Türkiye-Kürdistan ve dünyadaki yeni yönleri ile partinin örgütsel yapısının ihtiyaçlarına, kadın özgürlük mücadelesinde ulaşılan kavrayış düzeyine, Kürdistanilik niteliğine ve adımlarına cevap veren değişiklikler yaptı.
Yeni Merkez Komitesini seçen 6. Kongre, partimizin örgütsel yapısındaki Genel Sekreterlik kurumunun yerini, Eş Başkanlık kurumunun almasına karar verdi.


İşçiler, kadınlar, gençler, sanatçılar, aydınlar, yoksullar, kent ve köy emekçileri!
MLKP, 6. Kongresi, geride kalan yıllardaki başarı ve kazanımlarımızdan, aynı dönemdeki yetersizlik ve başarısızlıklarımızdan hareketle oluşturulan değerlendirme ve perspektiflere dayanarak, partimiz için, tüm araç ve biçimlerin birbirini bütünleyecek tarzda kullanılacağı bir mücadeleyle, Türkiye ve Kürdistan'daki savaşımı büyütme, bölge devrimi kapsamındaki çalışmaları ileri taşıma ve enternasyonalist eylemi güçlendirme kapsamlı bir dizi siyasi ve örgütsel görev belirledi. MLKP, en yüksek örgütünün karar ve perspektiflerine hayat kazandırmada, önüne çıkacak sorunlarda parti çizgisinde çözümler üretmede duraksamayacak, bir başka ifadeyle işçi sınıfının ve ezilenlerin demokratik ve devrimci savaşımının öncü gücü ve feda bölüğü olarak ilerlemek için tüm güç ve yeteneklerini seferber edecektir.
Bu, ölümsüzlerimize, işçi sınıfı ve ezilenlere sözümüzdür. 6. Kongre kararlarına yaşam kazandırma mücadelesinde Kürdistan'da atılan ilk adımların öncüsü ve yeni dönemin ilk şehidi olarak bayraklaşan Parti Merkez Komitemizin üyesi Baran Serhat yoldaş bu sözün simgesi olarak savaşımımıza kılavuzluk edecektir.


Kardeşler!
Partimizin 6. Kongresi, işçileri, kadınları, gençleri, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Ermeni, Gürcü, Rum, Süryani, Keldani, Boşnak, Pomak, Türkmen ve Roman emekçilerini, yoksulları, Alevileri, Nusayrileri, antikapitalist Müslümanları, aydınları, sanatçıları, lgbti+'leri, faşist şeflik rejimine ve inkarcı sömürgeciliğe karşı, özgürlük, adalet ve halklara eşitlik mücadelesini yükseltmeye, onurunu bayraklaştırmaya, işsizliğe, yoksulluğa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, çocukların cinsel istismarına, doğanın tahrip edilmesine ve sömürgeci savaşa barikat olmaya çağırır.
MLKP, tüm bu mücadelelerde öncü bir konumlanış içinde olacak, büyüyen bir feda ruhuyla savaşacaktır. MLKP saflarında birleşerek, çalışmalarına omuz vererek, partimizi mali ve askeri bakımdan güçlendirecek destekler sunarak, halk düşmanlarından hesap sorulmasına katkıda bulunacak bilgiler aktararak, ölümsüzlerimize sahip çıkarak, tutsaklarla ve gazilerle dayanışmayı artırarak, faşist şeflik rejimini, sömürgeciliği ve erkek egemen kapitalist sömürü düzenini yıkma savaşımını büyütelim. Emperyalist küreselleşme cephesini yaracak bir devrimle, dünya işçi sınıfına ve ezilenlerine yürünecek bir yol açalım.

 

Kahrolsun Faşist Şeflik Rejimi!
Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni!
Kahrolsun İnkarcı Sömürgecilik!
Kahrolsun Emperyalist Küreselleşme Saldırısı Ve Barbarlığı!
Tek Yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın İşçi Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği!
Yaşasın Dünya Devrimi!

 

26 Nisan 2019
MLKP Merkez Komitesi